Bao nhiêu thằng chạy không ngã, thằng cuối cùng lại ngã

điêu thật