Fifa Online 3: Cầu thủ huyền thoại Việt Nam sắp được ra mắt trong phiên bản mới

Fifa Online 3: Cầu thủ huyền thoại Việt Nam sắp được ra mắt trong phiên bản mới đó có thể là Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Huỳnh Tam Lang…