Không có phụ nữ xấu

chỉ có phụ nữ không biết hư cấu bản thân