Một số app thể hiện rõ ngôn ngữ thiết kế Material Design, và bạn KHÔNG cần Android 5.0 để chạy chúng