Sương mai – sướng mãi

Sống nội tâm – mê ngoại hình … Chuyên mặc quần đùi mang dép Lào xông thẳng vào văn chương…