Video Domino với 10,000 chiếc iphone

iPhone 5 Domino Đỉnh của đỉnh là đây